Ambtelijk Woordenboek: a

Geschreven in ambtelijk woordenboek door Webredactie

homepage ambtelijk woordenboek

aan de hand van[o.] 1. met; 2. door
a priori[o.] vooraf
aandachtig[o.] goed
aangaande[o.] over
aangezien[o.] omdat
aanmerkelijk[o.] 1. groot; 2. belangrijk; 3. vrij sterk
aansturen[m.] 1. leiding geven; 2. sturen
aantrekken (personeel)[m.] mensen in dienst nemen
aanvang[o.] 1. begin; 2. start
aanvankelijk[o.] 1. eerst; 2. eerder
aanvliegen[p.] 1. benaderen; 2. aanpakken
abusievelijk[m.] 1. per ongeluk; 2. door een vergissing
accentverleggingen[m.] 1. op andere dingen letten; 2. nadruk leggen op; 3. stoppen
acceptatie[m.] goedkeuring
accommodatie[m.] 1. gebouw; 2. locatie
accorderen[m.] instemmen met
achten[o.] 1. vinden; 2. van mening zijn
achttal[o.] acht
activiteiten voortzetten[o.] doorgaan
actualiseren[p.] 1. aanpassen; 2. moderniseren
acuut[m.] 1. direct; 2. onmiddellijk
ad[o.] 1. van; 2. tegen een bedrag van
ad hoc[o.] 1. direct; 2. plaatselijk; 3. tijdelijk
additioneel[m.] 1. toegevoegd; 2. extra
adequate[m.] 1. passend; 2. juist
adhesie[m.] 1. instemming; 2. steun
adhesie betuigen[m.] 1. instemmen; 2. steunen
adstrueren[m.] 1. verduidelijken; 2. toelichten; 3. bewijzen
afdoening[o.] 1. afhandelen; 2. afsluiten
affirmatief[m.] bevestigend
afgezien van[o.] behalve
afronden[p.] 1. afmaken; 2. beëindigen
aftikken[p.] 1. controleren; 2. beëindigen
afvloeiing[m.] vermindering
al dan niet[o.] 1. of; 2. wel of niet
aldaar[o.] 1. daar; 2. op die plaats
aldus[o.] 1. zo; 2. op die manier
alloceren[m.] toewijzen
alom[o.] overal
als gevolg van[o.] door(dat)
als ware[o.] 1. als; 2. alsof
als zodanig[o.] zo
alsdan[o.] 1, dan; 2. alleen dan
alsmede[o.] 1. ook; 2. en
alvorens[o.] voordat
ambivalent[m.] 1. dubbel; 2. twijfel
amendement[m.] wijziging in officiële (wet)tekst
amotie[m.] sloop
amoveren[m.] slopen
ampel[m.] uitgebreid
analoog aan[m.] 1. zoals; 2. vergelijkbaar met
anciënniteit[m.] 1. rangorde; 2. plaats op wachtlijst (hoger of lager)
andermaal[o.] 1. opnieuw; 2. weer
anderzijds[o.] aan de andere kant
animo[m.] belangstelling
annonce[m.] aankondiging
anticiperen[m.] 1. verwachten; 2. vooruit lopen op
appellant[m.] 1. partij die in hoger beroep gaat; 2. protesterende
appelleren[m.] 1. in hoger beroep gaan; 2. protesteren
appelleren aan[m.] 1. een beroep doen op; 2. aanspreken
autonoom[m.] 1. zelfstandig; 2. onafhankelijk

homepage ambtelijk woordenboek